Actievoorwaarden WinactieLowlander “laidbacktivism” 

 

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Laidbacktivism” (verder te noemen: de “Actie”) van Lowlander Beer Co BV (verder te noemen: “de Organisator”). Lowlander Beer Co BV is gevestigd aan de Willem Fenengastraat 4b, 1096 BN, Amsterdam. Lowlander is een gedeponeerde merknaam. 
 2. Deze Actie heeft als doel om Lowlander Beer te promoten. Wanneer een klant een Lowlander Beer koopt en zijn meest ‘Laidbacktivistische’ moment vastlegt, maakt de consument kans op een prijs zoals gespecificeerd in artikel III.1. 
 3. De consument maakt kans op de prijs door het insturen van een foto met een Lowlander product. 
 4. De Organisator zal door middel van loting uit de ingezonden foto’s 1 (één) winnaar aanwijzen
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden, de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst en worden voorzien van een datum. 
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

 

2. Deelname 

 1. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
 2. Deelnemer aan de Actie is eenieder die een foto instuurt gedurende de actieperiode die loopt van 18 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022.
 3. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31 augustus 2022 een foto met een Lowlander Beer in te sturen op de website van Lowlander zoals gespecificeerd in artikel I.4. 
 4. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 
 5. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland. 
 6. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om de prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 7. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor de rekening van de Organisator. 

 

3. Prijzen 

 1. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt een voucher ter waarde van € 50,- om consumpties te nuttigen bij Botania (Stadhuisbrug 5, 3511 KP Utrecht). De prijs kan niet worden omgezet in geld.
 2. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 3. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. 
 4. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator. 

 

4. Aansprakelijkheid 

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs. 
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

 

5. Slotbepalingen 

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 24. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen via tel. 0207529726. 
 3. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Aldus opgemaakt te Amsterdam, 18 juli 2022.